Dec 12, 2019

Tác giả

Hoàng Trọng Thanh
Mike Hoang dmthoangtrongthanh@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Hoàng Trọng Thanh:

Bi Trường Ca Thế Kỷ - Thơ đấu tranh - Feb 11, 2015
30/4: Ngày Quốc Hận - Thơ đấu tranh - Apr 16, 2013
Nhạc - Ca - Nô - Thơ đấu tranh - Mar 25, 2013
Tiếng Việt Ngày Nay - Thơ đấu tranh - Mar 16, 2013
ViệtNam “Quê Hương Tôi” - Thơ đấu tranh - Jul 06, 2012
Đốt Rực Lửa Thiêng - Thơ đấu tranh - Jul 04, 2012
Thông Điệp Gửi Bọn Nón Cối (Bài 2) - Thơ đấu tranh - Jul 03, 2012
ViệtNam “Quê Hương Tôi” - Thơ đấu tranh - Jul 03, 2012