Dec 04, 2020

Tác giả

Lang Sĩ Nguyên 郎士元

Lang Sĩ Nguyên 郎士元 (?-?) tự là Quân Trụ, quê ở Trung Sơn. Năm 756 niên hiệu Thiên Bảo thứ 15 đỗ Tiến sĩ. Năm 762, niên hiệu Bảo Ứng 1 làm chức Úy ở Vị Nam, rồi Tả Thập di, Thứ sử Châu Sinh. Cùng Tiền Khởi nổi tiếng về thơ hay và được xếp trong mười tài tử thời Đại Lịch. Người đương thời tán tụng Tiền hữu Thẩm Tống , Hậu hữu Tiền Lang (Trước có Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vân, sau có Tiền Khởi, Lang Sĩ Nguyên)
Tương truyền rằng thời ấy, từ Tể tướng cho đến thú mục, ai không được thơ của Lang tặng thì bị chê là thô bỉ, cổ lậu.
Có một điều kì lạ là thơ của Lang Si Nguyên nổi tiếng như thế mà ở Việt Nam mới chỉ có một hai bài được dịch qua Tiếng Việt. Ngay cả trong Đường Thi tam bách thủ cũng không có bài nào của họ Lang.
2 câu:
Thanh sơn tễ hậu vân do tại,
Họa xuất đông nam tứ ngũ phong.
(hình như cũng là của Lang Sĩ Nguyên mà không tài nào nhớ ra được đã đọc thấy ở đâu, trong bài thơ nào)

Tất cả các bài của tác giả Lang Sĩ Nguyên 郎士元:

Trang Thơ Lang Sĩ Nguyên 郎士元 - Đường thi Trung Quốc - Mar 09, 2015