Oct 24, 2020

Tác giả

Phan Lạc Phúc
Born: 1928 Son Tay, Vietnam
Gender: Male
 
Heritage: Vietnamese
Arrived in Australia: 1991

Tất cả các bài của tác giả Phan Lạc Phúc:

Qua cơn mê, chợt nhớ đêm Văn nghệ Tết trong tù - Ký sự - Feb 26, 2015
Con sói già cô đơn - Tùy bút - Bút ký - Feb 08, 2011