Nov 30, 2023

Tác giả

Đông Thiên Triết

Tất cả các bài của tác giả Đông Thiên Triết:

Vịnh Tranh Gà Lợn - Thơ xướng họa - Jun 02, 2023
Vui Bút Xướng Họa Hương Xoan - Thơ xướng họa - Apr 13, 2023
Ký Ức Tháng Tư Đen - Thơ đấu tranh - Mar 31, 2023