Dec 10, 2019

Tác giả

Thi Hứng NHT

 thica oldfather70spring@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Thi Hứng NHT:

HỎI EM (tặng huệthu) - Thơ xướng họa - Jul 24, 2017
ĐỌC THƠ EM - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2009
EM CƯỜI (c) - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
CÓ TUỔI (tt) - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
SỐNG THỌ (t) - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
ĐÀN BÀ (k) - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2009
Thời Gian Không Đợi (tt) - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2009
HÌNH ẢNH DẶC TRƯNG (t) / MỘT KIẾP SỐNG THỪA (c) - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2009