Apr 18, 2021

Tác giả

Nguyễn Mạnh Hoằng
ko

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Mạnh Hoằng:

Mắt Gà Mờ - Thơ trào phúng - Jul 01, 2009
Cái Tổ Cáo - Thơ trào phúng - Jun 28, 2009
Thơ Hồ - Thơ trào phúng - Jun 24, 2009
Bệnh Nan Y - Thơ trào phúng - Jun 22, 2009
Bọn Bốn Tên - Thơ trào phúng - Jun 18, 2009
Kẻ Hầu Quan - Thơ trào phúng - Jun 06, 2009
Cái Hộ Khẩu - Thơ trào phúng - May 21, 2009