Dec 02, 2020

Tác giả

Thanh Khâm Pham Thành Tính
ko

Tất cả các bài của tác giả Thanh Khâm Pham Thành Tính:

Chuyện Hai Người Gặp Lại - Thanh Khâm & Thy lan thảo - Thơ xướng họa - Dec 09, 2008
Chuyện hai người tù gặp lại - Tùy bút - Bút ký - Nov 28, 2008