May 25, 2024

Tác giả

Phạm Ngọc Nhiễm
from:
Nhiem Pham
phanducminh1931@gmail.com
to: saimonchunhan@gmail.com
date: Jul 31, 2020, 11:03 AM 

Tất cả các bài của tác giả Phạm Ngọc Nhiễm:

Cha Tôi - Thơ song ngữ - Jun 11, 2023
My Father - Cha Tôi - Thơ song ngữ - Jul 31, 2020
Dòng Sông Oanh Liệt - The Glorious River - Thơ dịch - May 09, 2020