Dec 05, 2020

Tác giả

Giả Chí 賈至 (718-772)
Giả Chí 賈至 (718-772) tự Ấu Lân 幼鄰, có bản chép Ấu Kỷ 幼幾, người Lạc Dương. Cha ông là Giả Tăng 賈曾 từng làm soạn sách văn cho Huyền Tông. Ông làm Trung thư xá nhân dưới triều Túc Tông, sau làm Nhữ Châu thứ sử, Hữu tán kỵ thường thị. Tác phẩm có "Giả Chí tập" 20 quyển đã thất truyền.

Tất cả các bài của tác giả Giả Chí 賈至 (718-772):

Xuân Tứ I & II - Đường thi Trung Quốc - Sep 26, 2015