Dec 04, 2020

Tác giả

Trương Cửu Linh 張九齡
Trương Cửu Linh 張九齡 (678-740) tự Tử Thọ 子壽, người Thiều Châu (tỉnh Quảng Đông), đỗ tiến sĩ năm 707 (đời Đường Trung Tông), được bổ làm Tả thập di, trong năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông làm đến chức Trung thư lệnh. Về sau, ông làm chức Thượng thư hữu thừa, rồi bị bãi chức vì không hợp với Tể tướng Lý Lâm Phủ và mếch lòng vua.

Tất cả các bài của tác giả Trương Cửu Linh 張九齡: