Dec 05, 2020

Tác giả

Vũ Nguyên Hành 武元衡
Vũ Nguyên Hành 武元衡 (758-815) tự Bá Thương 伯蒼, người Câu Thị 緱氏, Hà Nam 河南, đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ 4 (783) đời Đường Đức Tông, làm quan đến chức Giám sát ngự sử

Tất cả các bài của tác giả Vũ Nguyên Hành 武元衡:

Trường tương tư 長相思 • - Đường thi Trung Quốc - Mar 15, 2015
Xuân Hứng - Võ Nguyên Hành - Đường thi Trung Quốc - Mar 15, 2015