Dec 05, 2020

Tác giả

Vi Ứng Vật 韋應物
Hình ảnh
#1
Vi Ứng Vật 韋應物 (737-792) người đời Đường, người Đỗ Lăng, Kinh Triệu, lúc đầu làm Tam vệ lang cho Đường Huyền Tông (712-755), về sau chịu khó đọc sách, đến đời Đức Tông (780-804) làm quan thứ sử Tô Châu có nhiều thiện chính. Ông tính cao khiết, thích đốt hương ngồi một mình. Ông cùng Lưu Trường Khanh được người ta gọi là 2 thi nhân đại tự nhiên. Thi tập của ông gồm 10 quyển.

Trung Đường

Tất cả các bài của tác giả Vi Ứng Vật 韋應物:

Văn nhạn 聞雁 • Nghe tiếng chim nhạn - Đường thi Trung Quốc - May 01, 2015
Thu Dạ Ký Khâu Nhị Thập Nhị Viên Ngoại - Đường thi Trung Quốc - Apr 29, 2015