Apr 04, 2020

Tác giả

Trương Thuyết 張說

Trương Duyệt 張說 (667-730) tự Đạo Tế 道濟, Duyệt Chi 說之, người Lạc Dương đời Đường, làm quan 4 triều Võ Hậu, Đường Trung Tông, Duệ Tông, Huyền Tông. Đời Đường Huyền Tông ông giữ chức Tể tướng, được phong Yên quốc công. Tác phẩm có "Trương Yên công tập" 張燕公集.

Ông cùng Hứa quốc công Tô Đĩnh 蘇頲 tề danh, người đời gọi là "Yên Hứa đại thủ bút" 燕許大手筆.
 

Sơ Đường

Tất cả các bài của tác giả Trương Thuyết 張說: