Dec 01, 2020

Tác giả

Dương Cự Nguyên 楊巨源

Dương Cự Nguyên 楊巨源 tự Cảnh Sơn 景山, người Hà Trung, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 5 (790) đời Đường.
 

 Trung Đường

Tất cả các bài của tác giả Dương Cự Nguyên 楊巨源:

Chiết dương liễu 折楊柳 • Bẻ cành dương liễu - Đường thi Trung Quốc - Mar 08, 2015