Mar 02, 2024

Phú

Văn Tế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 06:15:01 PM, Feb 24, 2015 * Số lần xem: 2394
Hình ảnh
#1

Ðại Lễ Húy Nhật thứ 708 Đức Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn ngày 21 tháng 9 năm 2008

Văn Tế :

Mảng nghe :
Thủa sinh tiền ngài tận trung báo quốc
Đem hùng tài đại lược giữ quê hương
Đuổi quân thù quét sạch biên cương
Giúp trăm họ an cư lạc nghiệp .....
Nhớ Thánh Linh xưa :
Dòng Đông A kiệt xuất ,
Giống Hồng Lạc kiên cường,
Trận đồ tài vô địch ,
Binh pháp giỏi phi thường .
Vì nghĩa cả tôn Quân ,chuyên dùng gậy,
thù cha quên không báọ
Bởi tình thâm mến chúa, chẳng múa gươm ,
đức mẹ nhớ nên nhường .
Gặp lúc quân Nguyên phạm cõi:
Mưu Bình Mông dùng Dĩ Dật Đãi Lao làm kế ,
Thuốc Diệt Cổ lấy Liên Hoàn Ỷ Giốc như phương .
Sát khí ngất trời quan ải
Cuồng phong dậy đất biên cương
"Để cứu muôn dân ,hãy nghe trẫm quy đi,hiền từ quá ,
lời Nhân Tôn bàn cùng chư tướng "
"Muốn hàng lũ giặc ,xin chém thần trước đã ,khảng khái thay ,
giọng Quốc Tuấn trình tấu Quân Vương ."
Hội Dziên Hồng : già nua đòi hy sinh quyết đấu ,
Hịch Tướng Sĩ :trẻ trung cũng ha(ng hái noi gương.
Trần Nhật Duật "cầm tù ''nơi Hàm Tử,
Trần Quang Khải (đoạt sáo " bến Chương Dương .
Lòng quân phấn chấn ,
Dạ tướng vũng vàng .
Tổng Binh Việt ra quân khí "thôn Ngưu hùng hổ " .
Thái tử Nguyên thủ trại hồn " khiếp sợ hoang mang "
Đồn Tây Kết Toa Đô vong mạng ,
Đất Vạn Kiếp Lý Quán Trúng thương .
Lý Hằng chết trận ,
Phàn Tiếp đâm quàng .
Xác giặc cháy khô đồng nội ,
Máu thù tràn ướt sa tràng .
Bát Xích trốn khe ,tồn sinh còn bở vía ,
Thoát Hoan chui ống khỏi thác cũng teo gan .
Chưa cam lòng thảm bại ,
Còn tính dạ sính cường :
Thoát Hoan lại thống lĩnh binh dòng ba mươi vạn ,
Phàn Tiếp thêm chỉ huy thủy thủ năm trăm thuyền .
Định trả thù Đại Việt ,
Hòng thôn tính Nam Phương .
Hải lục đôi đường xung kích ,
Núi đồi khắp phía quét càn .
Hiếp đáp bà già con tre? ,
Gian dâm thiện nữ tín nam .
Vua hiền lo âu :"Ba quân mới thắng chưa ngơi còn mệt" ,
Tướng mạnh trấn an : "Bắc tặc vừa thua tất sợ sẽ tan ".
Tạm lui binh dụ giặc ,
Rồi đánh úp cướp lương .
Ô Mã Nhi thua mưu trí quẫn,
Trương Văn Hổ mắc mẹo tâm cuồng
Năm Mậu Tý trăm tướng theo Hưng Đạo vương chỉ sóng cùng thề :
''Giặc nguyên hết mới về bờ Hóa ! "
Tháng Canh Thìn vạn quân cúng Ngô Tiên Đế nhìn sông phát thệ:
" Thát Đát tan rồi tế bến Đằng "
Đáy biển Yết Kiêu trồng cọc nhọn,
Vem biên Dã Tượng gióng chuông vang .
Nam quân vờ thua lách bè tre chạy trốn,
Bắc binh tưởng được dong thuyền gỗ đuổi càn .
nào ngờ :
Nước dòng bãi cạn ,
Buồm gãy tầu tan .
Quân Việt thẳng tay tận diệt
Giặc Nguyên ngửa cổ lai hàng .
Ải Nộ Bàng Phạm Ngũ Lão chém tướng ,
Bến Vân Đồn Trần khánh Dư đuổi quan ,
Áo lỗ Xích ,Tích Lễ mật vỡ
Trịnh bằng Phi, Thoát Hoan hồn tan .
Để tế lễ tiên phong Bình Trọng ,
Đem chặt đầu dâm tặc Phạm Nhan :
Cổ tà khó tránh,
gươm thần lia ngang .
Đáng đời đồ bàng đạo
Mại kiếp giống lăng loàn .
Lòng dân cởi mơ? ,
Dạ lính hân hoan .
Cờ Chiến Thắng rợp trời phấp phới ,
Khúc Khải Hoàn dậy đất vang vang ....
Bắc ngụy kinh hồn về Bắc địa
Nam hùng hiển thánh trấn Nam bang ...(*)
Tượng đồng ,bia đá dân sùng bái
Vạn cổ lưu truyền Hưng Đạo Vương .

Thượng hưởng Cẩn soạn

LTĐQB

*thơ Phan kế bính

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.