Mar 02, 2024

Phú

Lòng Thơ Sôi Sục
Tần Lĩnh * đăng lúc 09:29:58 PM, Feb 21, 2015 * Số lần xem: 2217
Hình ảnh
#1


Ai còn nhớ
Ông cha ta
Đã dời non lấp biển
Đã dựng núi khai sông
Nào bình Chiêm phá Tống
Nào đánh đuổi Nguyên Mông
Cọc nhọn Bạch Đằng máu giặc loang sông
Tiếng hô vang “Quyết Chiến” dậy Diên Hồng
Những kỳ công đất lỡ
Những chiến tích trời long
Cho Trường Sơn sừng sững giữa trời Đông
Cho Cửu Long giang cuồn cuộn chín thân rồng
Cho một nhà con cháu Bắc Nam Trung
Thế mà
Bọn giặc Bắc phương
Vẫn lom lom mắt vọ
Nuôi mộng xâm lăng nay dòm mai ngó
Sao chúng vội quên ông cha chúng nó
Đã thất bại ê chề, đã khiếp oai thần võ
Thế mà bây giờ
Giấc mộng bá quyền vẫn không từ bỏ
Chúng gạt gẫm thế nào mà chiếm lấy ải Nam Quan
Không dùng đến một mũi tên lằn nỏ !
Ai mà không tím ruột ?
Ai mà chẳng bầm gan ?
Căm loài hổ báo giận lũ sài lang
Muốn hỏi rùa xưa xin mượn lưỡi gươm vàng
Tiếc cho ta
Lòng vẫn không mềm
Nhưng chân kia không còn đủ cứng
Như những ngày xưa để hiên ngang dáng đứng
Rút sọat thanh gươm mà thét lên rằng :
”Nhữ đẳng hành khan...”

      Than ôi ! “Vạn cổ thử giang san”
       Sắt đá lòng nào chẳng nát tan
       Nước ngậm ngùi Bản Giốc
       Mây đòi đoạn nhớ gió Nam Quan !
       Chém tay nỡ dứt tình sông núi
       Cắt ruột đành chia nghĩa cũ cang
       Uất hận trào dâng lên ngọn bút
       Lòng thơ sôi sục sóng Bình Than!

                                          Tần Lĩnh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Hoa Noi Dieu
Hue Thu Feb 21, 2015
Ta là ai, là ai ?
Gẫm lại ta
Chuyện nương dâu bãi biển
Chuyện chuyển núi dời sông
Ông cha phá tan giặc Tống
Ông cha bình định nguyên mông
Dựng ngọn cờ thề dành lại núi sông
Máu giặc loang đỏ khé nước sông Hồng
Không làm cho đất lở
Không khiến được trời long
Chí nam nhi không tát được biển Ðông
Vẫn ngày đêm thẹn mãi giống tiên rồng
Thẹn làm dân chưa trọn một chữ trung
Nhưng mà
Hồ thỉ bốn phương
Ta chấp những phường cú vọ
Ta chấp chúng cứ khi nhìn lúc ngó
Ta đâu sợ, đâu nhường chúng nó
Bao phen nhục nhã ê chề,
trước oai phong thần võ
Ðể đến bây giờ
Ðất của Tổ tiên cam tâm cắt bỏ
Sao chẳng học người xưa lấy thanh tre làm nỏ ?
Chúng ta đều tím ruột
Bọn nó chẳng bầm gan
Cắt thịt da phụng sự kẻ sài lang
Chợt nghĩ đến người xưa khi tuốt lưỡi gươm vàng
Lũ chúng ta
Chân yếu tay mềm
Cây tùng bách giữa phong ba vẫn cứng
Giữa giông bão cùng giang san vẫn đứng
Chúng ta hãy cùng gào thét to dù cổ
họng đã khan ...

Ðâu đây vó ngựa vượt quan san
Ðã quyết thì quân địch phải tan
Theo bước đến cùng lòng Nguyễn Trãi
Giải cho kỳ được hận Nam Quan
Cứ nghe ruột xót như là cứ ...
Càng nghĩ lòng riêng lại thấy càng ....
Không lẽ cúi đầu đành chịu nhục
Ích gì lưu lại mấy lời than !

Huệ Thu