Dec 01, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554
Mặc Giang * đăng lúc 08:42:37 AM, May 10, 2010 * Số lần xem: 3403
Hình ảnh
#1
#2
#3

01. Kính lạy Đức Phật Thích Ca
02. Mừng Ngày Phật Đản
03. Mừng Phật Đản Sanh
04. Nguyện cầu Phật Đản
05. Kính mừng Phật Đản
06. Đích thực Cúng dường Phật Đản
07. Phật Đản muôn năm

Kính lạy Đức Phật Thích Ca

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ trời Đâu Suất giáng trần
Tỳ Ni, vô ưu bừng nở
Vương thành Tịnh Phạn Tỳ La

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ thân cắt ái xuất gia
Sáu năm rừng già khổ hạnh
Bồ Đề tốc chứng đạo ca
Bốn mươi lăm năm trường, hoằng khai chuyển hóa
Hơn ba trăm hội, thân giáo thuyết kinh
Ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương
Tám mươi tuổi thọ, an nhiên thị tịch chơn thường

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Bổn Sư Giáo chủ Ta bà
Trang Nghiêm liên đài hiện kiếp
Dứt mê, bờ giác không xa
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Tại rừng song thọ Sa La
Pháp âm hòa vang bất tuyệt
Đồng thanh niệm niệm Phật Đà

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Tháng 8-2006
TNT Mặc Giang

Mừng Ngày Phật Đản

Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nam bắc đông tây một dạ chí thành
Nhân loại năm châu cùng chung qui hướng
Xây Đạo Từ Bi theo bóng Cha Lành
Mừng ngày Phật Đản tháng tư hàng năm
Tự độ độ tha quả mãn châu viên
Chuyển xe tam thừa, hoằng dương chánh pháp
Mười phương ba cõi đều nhờ Đạo Thiêng
Ngày Phật Đản huy hoàng
Khắp nhân thiên hân hoan
Cùng tưng bừng mở hội
Hòa ca ánh đạo vàng
Ngày Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh khắp mọi miền
Cùng chắp tay đảnh lễ
Vui mừng ánh đạo thiêng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện Đức Thế Tôn ân đức sâu dày
Chúng con lòng thành nhất tâm đảnh lễ
Nguyện khắp nhân gian nhuận thấm Đạo Vàng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện ánh từ quang phổ chiếu muôn phương
Chúng sanh dị đồng thành tâm quy ngưỡng
Dưới Bóng Cha Lành, Điều Ngự Pháp Vương.

Tháng 8-2006
TNT Mặc Giang

Mừng Phật Đản Sanh

Ba ngàn thế giới đều rung chuyển
Cùng hân hoan mở hội rải hoa
Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà
Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca
Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát
Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng
Mừng ngày Phật Đản huy hoàng
Mừng ngày Thích Tôn giáng thế
Bốn loài chúng sanh hết khổ
Sáu đường sinh tử hết đau
Tựa nương dưới ánh đạo mầu
Đuốc tuệ, từ bi soi sáng
Ba ngàn thế giới hoan ca
Mừng vui dưới ánh Phật Đà
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời
Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi
Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã
Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần
Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương
Ba rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới
Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.

Tháng 8-2006
TNT Mặc Giang

Nguyện cầu Phật Đản

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương
Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương
Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ lòng thương
Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương
Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi
Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm gì
Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê
Cõi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về
Căn nhà cũ, đã từ lâu xa vắng

Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương
Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường
Khắp pháp giới không còn nơi tăm tối

Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội
Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh
Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh
Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt

Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt
Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về
Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê
Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhã.

Tháng 4 – 2009
Mặc Giang

Kính mừng Phật Đản

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy
Nương theo ánh đạo từ bi
Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm
Thấm nhuần đạo lý thậm thâm
Tu nhân tích đức thi ân muôn loài
Đạo vàng soi sáng nơi nơi
Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau
Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu
Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về
Dù cho cách mấy sơn khê
Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng
Đêm thời đã có vầng trăng
Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi
Chuông chùa ngân vọng nơi nơi
Chim reo gió hát mở lời hoan ca
Kính mừng Phật Đản Thích Ca
Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào
Đóa sen bảy bước thanh cao
Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian
Tỳ La cung ngọc điện vàng
Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh
Gia Du, thôi nhé giữ mình
La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi
Ta vì, ánh đạo từ bi
Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh
Kính mừng Phật Đản trong lành
A Nô Ma chảy nước xanh rì rào
Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào
Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi
Mau về, lưu luyến làm chi
Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn
Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng
Nếu không chứng đạo, ta không trở về
Thế rồi, núi thẳm sơn khê
Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành
Kính mừng Phật Đản chân thành
Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ
Sáu năm khổ hạnh ươm mơ
Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu
Bồ đề nở đóa Vô Ưu
Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình
Lục thông rộng mở thinh thinh
Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời
Kính mừng Phật Đản tuyệt vời
Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai
Sao hôm, còn có sao mai
Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu
Kể từ bất giác cơ cầu
Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình
Vào ra mòn lối tử sinh
Xuống lên xây xát tánh linh quên mình
Nay nhờ Phật Đản quang minh
Soi đường mở lối đăng trình từ bi
Nay nhờ Phật Đản vô nghì
Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời
Kính mừng Phật Đản nơi nơi
Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca
Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà
Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni
Đạo mầu cam lộ từ bi
Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.

Tháng 4 – 2009
TNT Mặc Giang

Đích thực Cúng dường Phật Đản

Mừng Phật Đản muôn phương cùng thiết lễ
Cúng dường ngày Khánh Đản Đức Thích Ca
Nguyện chúng sanh nhuần giáo lý Phật Đà
Cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ

Mừng Phật Đản muôn phương cùng mở hội
Hoa Từ Bi gieo rắc cõi ta bà
Người nối người đồng hòa vọng thiết tha
Tay trong tay, lòng chung lòng hoan hỷ

Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ
Ánh Đạo Vàng chiếu rọi khắp trần gian
Đưa chúng sanh hòa ánh đạo huy hoàng
Không một ai còn lầm đường lạc lối

Mừng Phật Đản khắp mười phương ba cõi
Hoa Vô Ưu muôn kiếp nở một lần
Nay Phật Đà ban pháp nhũ từ ân
Cùng quy hướng đón mừng ơn tế độ

Chúng sanh khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Chúng sanh đau, nguyện chia sẻ hết đau
Thuyền thanh lương đưa muôn loại lên tàu
Vượt bát nạn tam đồ trầm luân mãi

Hoa Từ Bi nở trên đầu quan ải
Ánh Đạo Vàng băng giới tuyến chia xa
Khắp chúng sanh đều là con một nhà
Bởi bất giác nên trầm kha thống nỗi

Mừng Phật Đản muôn phương cùng chiếu rọi
Ánh đạo mầu trang trải đức từ bi
Mỗi một người thắp đuốc lên mà đi
Đâu còn ngại đêm dài và tăm tối

Mừng Phật Đản trần gian cùng tắm gội
Nước cam lồ dịu ngọt vẫy cành dương
Bát chánh đạo chính là tám con đường
Dù muôn lối nẻo về đều quy nhất

Mừng Phật Đản người người đều Niệm Phật
Cho Phật tâm Phật tánh tỏa hào quang
Nguyện trần gian và thế giới ba ngàn
Từ vô thỉ đến vô chung thoát khổ

Mừng Phật Đản người người đều Niệm Phật
Cho Phật ân trang trải khắp diêm phù
Ánh Đạo Vàng chiếu rọi đến thiên thu
Biển trần khổ quay đầu là bỉ ngạn

Mừng Phật Đản, Hoa Vô Ưu bừng nở
Kết thành Hoa Giải Thoát Hoa Từ Bi
Đèn Trí Tuệ thắp sáng lên mà đi
Mới đích thực Cúng dường Mùa Phật Đản.

Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554
Tháng Tư năm Canh Dần – Tháng 5.2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com

Phật Đản muôn năm

Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Mười phương thế giới chúng sinh đều nhờ
Thoát ra bến mộng sông mơ
Quay đầu biển khổ là bờ Lạc Bang
Hòa reo vui sống đạo vàng
Dấn thân tế độ trên đàng thi ân
Đẹp trong như thể trăng rằm
Thanh cao như thể từ tâm vô nghì
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Vô Ưu thọ hạ, trong lành ban mai
Ca Tỳ La Vệ hoa cài
Thần dân quốc thích đem ngai rước về
Phạn Vương toại nguyện ước thề
Ma Gia mẫu hậu đợi chờ đã lâu
Nhạc trời trổi khúc đưa chầu
Thiên nhơn hớn hở cùng châu ta bà
Nay mừng Thái tử Đạt Đa
Mai sau thành đạo Thích Già Mâu Ni
Hoằng khai giáo pháp từ bi
Ngàn phương muôn hướng đều vì độ sanh
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Cùng nhau thiết lễ chân thành thiết tha
Bất luận nam nữ trẻ già
Giàu nghèo không kể gần xa không màng
Bất luận thành thị thôn trang
Cũng đều mở hội Đàn Tràng trang nghiêm
Gióng chuông pháp cổ vang rền
Mười phương ba cõi hoan nghênh cúng dường
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Đất kia cũng thấm trời xanh cũng nhuần
Đưa tay vận chuyển pháp luân
Vô thỉ độ tận vô chung độ cùng
Ngu si tật đố lao lung
Tiểu nhân cũng hướng anh hùng cũng quy
Tiểu nghi cho đến đại nghi
Từ nay đã biết đường đi lối về
Dòng sông ôm ấp con đê
Đầu nguồn cuối ngọn đề huề nước reo
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Muôn phương ngàn hướng chúng sinh đều nhờ
Thanh gươm trí tuệ đưa vèo
Bặt đường sinh tử đẳng đeo luân hồi
Giong thuyền Bát nhã ra khơi
Cứu người lặn hụp vớt người trầm kha
Ai còn đắm đuối la đà
Lên xe ba cỗ về nhà Như Lai
Ai còn bớt một thêm hai
Kìa trông trước ngõ hoa mai trỗ rồi
Ai còn lóng ngóng đứng ngồi
Ba rừng giáo lý núi đồi mở toang
Khắc in dấu ấn triện son
Kính mừng Phật Đản hằng còn muôn năm.

Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554
Rằm Tháng Tư năm Canh Dần – 28.5.2010
TNT Mặc Giang

macgiang@y7mail.com

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.