Chơ Vơ Lạc Giữa Cuộc Người


Chơ vơ lạc giữa cuộc người
Tôi ngồi lặng nhặt tiếng cười chát chua
Nửa đời lăn lộn được thua
Ngậm ngùi tự bán tự mua bóng mình.

.
Thế nhân nhiều thể bạc tình
Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời!

*.
Hà Nội, ngày 10 tháng 5-2024
ĐẶNG XUÂN XUYẾN