BÀI HÁT MẸ QUAN THẾ ÂM

Nam mô Quán Thế Âm
Chúng con thành tâm khấn

Đức từ bi tầm thanh
Cứu khổ nạn cho đời

Danh hiệu ngài ngân vang
Lên tận cõi trời cao

Chan hòa khắp biển rộng
Vượt qua thế gian âm

Nơi nào có cầu cứu
Bồ Tát liền hiển linh

ở đâu có khổ nạn
Nơi đó Mẹ giải nguy

Ôi lòng Mẹ bao dung
Phổ môn mở rộng cửa

Ban phép cho chúng con
Vượt qua nỗi sợ hãi

Bình an giữa vô thường
Đại nguyện Quan Thế Âm

Là suối nguồn yêu thương
Che chở chốn trần ai

Có tin thì có ứng
Chí tâm khấn nguyện cầu

Có tin thì có ứng
Lòng thành chẳng ngại nghi
Chúng con nay gập đầu
Kính lạy đức từ bi
Nhiệm mầu Quan Thế Âm

TTH