Jul 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Danh Tướng Lý Thường Kiệt ...
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 06:49:10 PM, Jun 09, 2023 * Số lần xem: 365
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4

 

              
Danh Tướng Lý Thường Kiệt
                      (1019 – 1105)

Hoạn Quan hào kiệt bất hư truyền
Lẫm liệt truy thù chúng đảo điên
Phạt Bắc điều binh khi đánh Tống
Chinh Nam khiển tướng lúc bình Chiêm
Đề thơ Nam Quốc khơi hồn nước
Xây tự Ngưỡng Sơn trọng đạo thiền
Phò chúa ba đời tâm nhật nguyệt
Trăng rằm gương sáng rọi sơn xuyên

                          Nguyễn Minh Thanh

 - Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự, Thanh Hóa
 - Phò chúa đời: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông
Lý Thường Kiệt Phạt Tống
                (1075 - 1076)

Tống triều Tân Pháp bất hòa nhau
Đại Việt thừa cơ đánh phủ đầu
Thủy Bộ mười Sư xung Lưỡng Quảng
Lý, Tôn hai đạo hạ Tam Châu
Tống triều thảm bại ôm căm hận
Đại Việt thành công đoạt sở cầu
Châu chấu đá xe xe đã gãy
Cho hay Việt tộc ngán ai đâu

                Nguyễn Minh Thanh

Tân Pháp: thanh miêu, miễn dịch, thị dịch, bảo giáp, bảo mã cuả Vương An Thạch.
Lý Thường Kiệt: hạ thành Khâm Châu, Liêm Châu, thuộc QĐ
Tôn Đản: hạ thành Ung Châu, thuộc QTLý Thường Kiệt Phá Tống
              (1076 - 1077)

Nhà Tống động binh hận Lưỡng Quảng
Vua ta chỉnh bị trước an nguy
Bày binh Thái Úy Lý Thường Kiệt
Chống bọn Chiêu Thảo Sứ Quách Qùi
Bờ Bắc Phú Lương liên trại giặc
Bờ Nam Như Nguyệt hiệp tinh kỳ
Kiên cường chận đứng quân xâm lược
Đuổi chúng về Tàu khiếp Việt uy.

                     Nguyễn Minh ThanhLý Thường Kiệt Bình Chiêm
         (1069)

Chế Củ kết liên với Bắc Tống
Lý triều chận trước họa non sông
Thường Kiệt dũng tướng đi chinh phạt
Chế Củ bại quân phải phục tòng
Cắt đất ba châu xin tạ tội
Cống dâng thợ khéo để đền công
Việt  -  Chiêm binh bãi yên Nam cảnh
Phía Bắc còn lo chuyện cẩn phòng

                           Nguyễn Minh Thanh

3 châu: Bố Chính, Địa Ly, Ma Linh, tức là Quãng Bình
Quãng Trị ngày nay.


 ☆

 

 *

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.