Mar 02, 2024

Đường thi Việt Nam

Sài Môn Thi Đàn *
Huy Vụ * đăng lúc 08:24:36 PM, Apr 12, 2023 * Số lần xem: 358
Hình ảnh
#1

 


 SÀI MÔN THI ĐÀN*
(Kính tặng chị HT)

Sài môn rộng mở ít khi cài
Đón hạt sương lồng quện nắng mai
Trông bước tao nhân khi sớm đáo
Đợi chân mặc khách lúc chiều lai
Giao lưu thân thiết tôn người đức
Chia sẻ vô tư trọng kẻ tài
Chung một chữ hòa cùng khắc nhớ
Cái tình văn bút dễ chi phai.

Dễ chi phai được mối chân tình
Đạo pháp giúp đời sự giác minh
Nhắc dạ ngày đêm vui tiếng kệ
Nhủ lòng khuya sớm đắm lời kinh
Gìn câu hòa ái thời thương bạn
Giữ đức khiêm cung để sửa mình
Giữa cõi Ta Bà đầy huyễn ảo
Trông trời chẳng thẹn đấng anh linh

Huy Vụ 11/04/2023
*Sài môn : Củi,Cửa gỗ , ý nói cửa nhà nghèo 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.