Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

Giấy khen già/Mừng bạn già đi bước nữa
Mai Phương * đăng lúc 12:10:43 PM, Dec 17, 2020 * Số lần xem: 234
Hình ảnh
#1

 


  

 

       

Giấy khen già

Hội người cao tuổi chẳng tham gia
Bảy chục(1) đời nào họ chúc ta
Chẳng được treo cao "bằng sống thọ"(2)
Lại còn mất đứt khoản tiền quà
Không màng miếng đấy nơi làng nước
Chỉ chuộng sàng đây ở bếp nhà
Con, cháu hỏi sao mà lập dị
Rằng: Vinh gì cái "giấy khen già"(3)

(1) 70 tuổi (tuổi được hội người cao tuổi trao bằng chúc thọ và quà)
(2), (3) Chỉ bằng chúc thọ của Hội người cao tuổi

Mừng bạn già đi bước nữa

Có mối, vào Nam hỏi vợ ngay
Đi xe sợ chậm, đáp tàu bay
Vượt đường nghìn dặm sau vài tiếng
Lo việc trăm năm chỉ mấy ngày
Rổ, rá không tròn mang cạp lại
Vung, nồi cùng loại úp vừa hay
Mạ già, ruộng ngấu duyên tình bén
Khối cặp thanh xuân sánh chẳng tày
                                   
Mai Phương


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.