Nguyện Cầu Chúa


    Đôi dòng lệ mãi trôi trôi
    Hồn người than khóc, bốn tường cách ly
    Bịnh dịch lan truyền “cô Vi”
    Toàn cầu thức thỏm, lòng người hoang man!

    Ngàn câu hỏi, trách, giải nan
    Ai nỡ gieo nạn khiến đời khổ vong?
    Sáng chiều tất bật lo toan
    Phải chăng chưa đủ kiếp người long đong?

    Nhìn trời cao ngất nhủ thầm
    Đấng Trên cao cả chăng Người thấu không?
    Xác hồn dâng Chúa chừng trông
    Chúa ơi thương xót nghe con van cầu!

    Chúng con xin Chúa nhiệm màu
    Giúp con cũng cố niềm tin vững vàng
    Trần đời thảm khốc gian nan
    Xin ban sức mạnh vượt ngàn khó khăn

    Cuối đầu lạy Chúa ăn năn
    Chúa ơi tha thứ, đoái hoài chở che
    Lòng con bối rối trăm bề
    Xin Người cứu độ soi đường con đi

    Tạ ơn Thiên Chúa từ bi
    Ngài là Thánh Đức thành trì con nương
    Tình Chúa bao la nào dường
    Luôn cùng chia sẽ nạn trường bể dâu

    Chúa ơi! Chúa hãy đến mau
    Chở che nhân thế, toàn cầu bình an!

    Lan Tím