Trở lại Sài Môn

Trời nắng ấm rồi mấy bữa nay
Lòng vui vì...nhích được bàn tay!
Lời vui gửi khắp nha bằng hữu
Hoa mộng vườn xưa nhớ lại đầy!

Sài Môn Chủ Nhân