Xin Đời Một Niệm

A Di Đà Phật… từ bi…
Tiếng chuông chùa vẫn nhu mì… thu không
Trần gian mưa trắng bụi hồng
Khói nhang trắng đục phai lòng nhân gian?

A Di Đà Phật… miên man…
Càn Khôn Đại Nã Di … càng tinh thông
Án Ma Ni Bát Mê Hồng
Tâm tà thức tỉnh hướng lòng kíp mau!

A Di Đà Phật… nhiệm mầu
Nước non chừ đã nát nhầu vì ai?
Phật còn hai chữ “thiện tai”
Quay đầu sám hối thoát ngày tội nhân!


MINH SƠN LÊ 10.6.18