Một Chút Lòng

        Xin gởi chút lòng với núi sông
            Một mai ai biết có còn không...?!
            Dương oai diễu võ quân Tàu Khựa
            Mãi quốc cầu vinh lũ Việt Hồng
            Lãnh thổ hẹp dần thương cõi Bắc
            Trùng dương nhỏ lại xót bờ Đông
            Ngênh ngang cỡi sóng bao " tàu lạ "
            Bắt, giết... ngư dân giống Lạc Hồng... !!

                                           
Nguyễn Minh Thanh