Tướng quân Nguyễn Khoa Nam
         ( Tư Lịnh Quân Khu IV )

Vận nước nổi trôi đến bước cùng
Tướng Quân thà chết với non sông
Tang bồng xếp lại... hoa dù đỏ
Khí tiết vang theo... tiếng súng đồng
Đất Việt xót thương cây rũ lá ... !
Sông Hương  tiếc nhớ nước khô dòng... !
Nghiêm mình kính cẩn trang trung liệt
Gương sáng muôn đời... sóng Cửu Long... !

                                         Nguyễn Minh Thanh