Sep 29, 2020

Thơ xướng họa

Sài Môn Thi Cảnh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 06:24:32 PM, Mar 09, 2018 * Số lần xem: 638
Hình ảnh
#1

  SÀI MÔN THI CẢNH
(Bát cú vận họa)
Bài  "
Mộng Tới Sài Môn " của nhà thơ
Huy Vụ - để tặng nữ sĩ Huệ Thu)

*

Một mái thanh hiên một cổng Sài
Gươm đàn vai gánh quảy khoan thai
Thư phòng mơ ví Tàng Kinh Các
Cảnh trí mộng so Hoàng Hạc Đài
An vị thi nhân trì nữ chúa
Tương phùng văn khách ngút rừng mai
Danh rằng nổi tiếng lừng trang chủ
Lục bát "thiên cơ ..."* ứng biệt tài.

Mar-08-2018
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

* " Thiên cơ sở chí lạc bút định bất phí tưởng" Câu nói
để đời của Cao Chu Thần khi bệ kiến vua Tự Đức.
 

 
                                                     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.