Cổ Nhân Khai Bút

Dịch thơ: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


 

               XUÂN THÍ BÚT*

 

春從何處來       Xuân tùng hà xứ lai

所至無痕迹       Sở chí vô ngân tích

人與物些春       Nhân dữ vật ta xuân

欣欣名自適       Hân hân danh tự thích

 

 

 

NGÀY XUÂN PHÓNG BÚT

(thoát dịch, chuyển thể)

 

Xuân tự phương nào dạt đến đây

Tích xưa bàng bạc ở nơi này

Phong phanh tà áo màu xuân thắm

Riêng nét dịu dàng quyến rủ thay!

 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

2012

 

* Tiên Sơn Thi Tập

Trần Đình Túc (1816 – 1899)

Hiệp Biện Đại Học Sĩ hai triều Thiệu Trị, Tự Đức.