Quyết Tâm Lấy Lại Hoàng  Sa 

Hoàng Sa hải chiến tấm can trường
Nối gót tiền nhân giữ Việt cương
Hàm Tử, Vân Đồn truy Thát Đát
Kiên Giang, Nhựt Tảo trảm Tây Dương
Thất cơ Hạm Trưởng hồn u uất
Bại trận quân dân dạ vấn vương  
Cho dẫu ngàn năm tâm vẫn quyết
Hoàng Sa giành lại chí kiên cường..!!

                      Nguyễn Minh Thanh

 
Cửa Hàm Tử: thuộc Hưng Yên, tả ngạn sông Hồng. Nơi đây,tướng Trần Nhật Duật giết tươi tướng giặc Nguyên Mông Toa Đô 1285
Bến Vân Đồn: thuộc vịnh Hạ Long, gần Lục Thủy Hòn Gai, năm 1288, Tướng Trần Khánh Dư đã đánh tan đoàn thuyền vận lương của giặc Nguyên Mông Trương Văn Hổ
Kiên Giang: tỉnh Rạch Gía, trận chiến 16 - 6 - 1868 do Ô.Nguyễn Trung Trực chỉ huy đánh úp đồn giặc Pháp và chiếm giữ 5 ngày, giết tên chủ tỉnh AN SART
Sông Nhựt Tảo: tỉnh Long An, năm 1861 Đội Nghĩa Quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến Esp'erance giặc Pháp.
Khi ông Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp giết, Cử Nhân Huỳnh Mẫn Đạt có bài thơ điếu dưới đây:


ĐIẾU NGUYỄN TRUNG TRỰC

Thắng phụ nhung trường bất túc luân
Đồi ba chỉ trụ ức ngư dân
Hoả hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạc Kiên Giang khốc quỷ thần
Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa
Lưỡng toàn vô úy báo quân thân
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ
Tu sát đê đầu vị tử nhân !

    Cử Nhân HUỲNH MẪN ĐẠT


Điếu ông NGUYỄN TRUNG TRỰC

Việc quân thắng bại chuyện thường tình
Ngư phủ cũng rành việc chiến chinh
Nhựt Tảo lửa bừng trời đất khiếp
Kiên Giang gươm tuốt quỷ thần kinh
Hai đường giữ vẹn lòng trung hiếu
Một sớm nêu cao tấm nghĩa tình
Cứng cổ anh hùng thơm mãi mãi
Cúi đầu siểm nịnh lũ hèn khinh !!

    Nguyễn Minh Thanh cảm dịch