Jun 25, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - 3
Mặc Giang * đăng lúc 12:00:40 AM, Apr 10, 2009 * Số lần xem: 2483
Hình ảnh
#1

Mười Thương - 3,
diễn ngâm Nghệ sĩ Kim Luyên 


Track 4 - tho Mac Giang - NS Kim Luyen dien ngam


Mười Thương - Ba
Tháng 04-2005

Một thương gởi nhớ chờ mong
Hai thương gởi đợi chờ trông an bình
Ba thương như ánh bình minh
Bốn thương như nắng quê mình ấm êm
Năm thương ngày nhớ chờ đêm
Sáu thương tháng nhớ chờ năm thái hòa
Bảy thương máu lệ chưa nhòa
Tám thương trang sử điểm tô huy hoàng
Chín thương “bia đá dẫu mòn”
Mười thương “bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.