May 22, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Mười Thương - Năm
Mặc Giang * đăng lúc 09:36:55 PM, Apr 09, 2009 * Số lần xem: 2336
Hình ảnh
#1

Mười Thương  - Năm
điệu Trống quân 
Nghệ sĩ Bích Ngọc


 


Track 6 - Mac Giang


Mười Thương - Năm
Tháng 04-2005

Một thương như đó thương đây
Hai thương như nọ thương nầy gần xa
Ba thương cùng một màu da
Bốn thương cùng một quê nhà Việt Nam
Năm thương như chạm thương chàm
Sáu thương như quít thương cam một vườn
Bảy thương xin gởi yêu thương
Tám thương xin gởi quê hương ba miền
Chín thương có hậu có tiền
Mười thương một nối đã liền năm mươi
Còn năm mươi nữa ai ơi
Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam .

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.