Những Đóa Hoa Thơ

Những Đóa Hoa Thơ
               (Tặng Huệ Thu)

Những đóa hoa thơ thật nõn nường.
Tay ngà tô điểm bút thi nương.
Tám câu rắc tám hàng châu ngọc.
Năm vận cài năm đóa sắc hương.
Lảnh lót lời oanh ca mỗi chữ.
Tuyệt vời thức gấm dệt từng chương.
Mến tài ta dẫu xây kim ốc
E cũng chưa ngang giá thịnh Đường

                                Tú Lắc

 
          Bác Tú Cao Tay

               (Bài họa)

Bác Tú cao tay sử vận nường.
Dâng bài thi luật tặng cô nương.
Đôi lời tâm khảm đôi lời ngọc.
Một đóa hoa lòng một đóa hương.
Tiếng nhạc dập dìu du trọn  thức.
Lời thơ tha thiết phổ toàn chương.
Tao nhân mặc khách vui chia sẻ.
Chén rượu giao bôi ngọt tựa đường.

                             HV 19/12/17