Buồn Tàn Thu

Lam mờ, bàng bạc, lạnh, tàn Thu!
Ngõ vắng sương che phủ xám mù.
Mưa tạt hiên sau, rơi tí tách 
Gió lùa mái trước, thổi vi vu
Lưu vong đất khách, đời xa xứ .  
Ngấp nghé quê hương, bóng ngoại thù
Rảo bước đường về, trời sụp tối 
Nhà mình leo lét ngọn đèn lu....

                     Duy Anh
        Late Autumn. Dec 6, 2017
               Orlando. Florida