Tuổi 65

N
ăm này đến tuổi sáu mươi nhăm
Ở phía trời xa với đất gần
Sương gió vài phen đầu nhuốm bạc
Ưu tư mấy bận trán hằn nhăn
Theo thời cũng ủ nhiều mong ước
Vào cuộc còn e chửa dấn thân
Thấp thỏm: rồi đây ngoài thất thập
Cổ lai hy, liệu có ai cần.
                      
Mai Phương