Cảm Ơn Bằng Hữu

C
ảm ơn bằng hữu ghé Sài Môn
Tệ xá lâu nay có chuyện buồn:
Bận bịu bạn thân đang bạo bệnh
Lu bu công chuyện đủ đa đoan
Nên chi bài vở nằm đây đó
Cũng bởi phách hồn tỏa tứ phương...
Nhiều lúc ngó ra chào chửa kịp
Người vừa thoáng thấy đã trong sương!

Khất nhé hôm nao hồn tĩnh lặng
Sài Môn mình sẽ lại hân hoan!

huệthu