Mừng Lễ Tạ Ơn
  (Happy Thanksgiving)Hằng năm nhớ Lễ Tạ Ơn nầy
Cảm kích Hoa Kỳ giúp tới nay
Tị nạn khởi đầu còn thiếu thốn
An cư sau đó được no đầy
Cha ông chẳng quản tô bồi đắp
Cháu chắt đâu sờn tiếp dựng xây
Hải ngoại cộng  đồng dân Việt vững
Quê hương đến lúc phục hưng đây !

                  Duy Anh
         Thanksgiving 2017