Chờ Ai Cửa Phủ Cuối Chiều

Đ
ã trao ấn kiếm
buồn chi nữa
Buổi xếp hoàng bào
biệt cấm cung
Hỡi ơi
vua chúa còn mơ ngủ
Thì huống hồ chi
kẻ thứ dân
Trời vẫn xanh
trên thành quách cũ
Sao lòng người
quá đổi rêu phong
Ngô đồng kia
buồn chi ủ rủ
Chẳng vàng rơi
cho kịp thu sang
Em Tôn nữ
hay là Quận chúa
Chờ ai đây
cửa phủ cuối chiều
Ai trễ hẹn
(cả gan thất hứa)
Giá ngày xưa...
dễ chém bay đầu.


Nguyễn Văn Gia