Thu  Xa Vắng

N
hìn xa vắng chợt lòng thu ngỡ
Lối mõi vô tri lỡ dại khờ
Nắng cháy người cây buồn rụng nhỏ
Tròi quên mùa quạ lạc kêu khô
Em lâu đi lũng sao lâu ngủ
Guốc vắng khua lề sỏi cũng lo
Anh vẫn đợi bên thềm cỏ úa
Mặc thời gian lận đận hồn thơ

NDC