Đọc Khúc Ca Quy Ẩn Của Chị Huệ Thu Cảm Đề

                                 
Khúc ca qui ẩn chạnh lòng ai.                                 
Lục bát buồn vương suốt cả bài.                                 
Mượn bút trải lòng chia thắm thiết.                                 
Nhờ thơ khép dạ đón phôi phai.                                 
Nửa đời phiêu dạt không hề ngắn.                                 
Một kiếp tha hương quả rất dài.                                
Bác cổ thông kim say đạo nghĩa.                              
Đời giờ chỉ một dễ chi hai.
                                                               

HV 13/10/17