Image result for La Vang Roi

                          

Lá đã vàng, Rơi!

Năm nay lạ quá...Đã Thu rồi
Lác đác vườn tôi lá rụng rơi!
Có bữa giữa ngày mà lạnh ngắt
Nhiều khi đang tối muốn ngừng hơi...
Thế gian biến đổi nhìn thê thảm
Thiên hạ thay lòng thấy ngộ thôi!
Hỏi lá vì sao mà lá héo?
Chỉ nghe tiếng gió rít bên trời...

MaiMai...là không phải Hôm Nay
Mai...là mai mốt một ngày viễn vông
Bảo rằng đời có như không
Mà người ta cứ mơ mòng một hôm...
Mình không học vẫn nên khôn
Mình mà buôn bán phú cường vô biên
Giụi con mắt thấy nhãn tiền:
Nhà cao cửa rộng xe viền đỏ xanh
Người ta giàu có thật nhanh
Đi đúng định hướng công thành ngựa phi...

Ngày mai, ngày chưa có chi
Không ai cấm gái dậy thì sang sông!

Sài Môn Chủ Nhân