Nguyên tác: thi văn hào WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)
Phỏng dịch thơ lục bát:
MINH SƠN LÊ
----------------------------------------------Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate;
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date;

Phải em như một ngày hè?
Đáng yêu hiền dịu tràn trề quanh em
Tháng Năm hoa trổ chồi thêm
Hạ thì như lướt qua thềm chút thôi


Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;

 

Đôi khi rực rỡ mặt trời
Có ngày vàng vọt như hơi lửa tàn
Những gì đẹp đẽ vụt tan
Đất trời thay đổi dung nhan là thường


But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

 

Nhưng em mùa hạ miên trường
Với em còn mãi sắc hương đẹp ngời
Dẫu khi thần tử đến mời
Thơ anh vẫn mãi muôn đời có em
Thế nên, nhân thế còn tìm
Thơ anh còn, nghĩa là em mãi còn.

 

MINH SƠN LÊ 15.5.17