Thơ Tặng Huệ Thu
   
     (Nhân đọc Bài Thơ Cuối Năm
 
   
     Thu về tô điểm huệ vườn Thu
     Mấy chậu cúc tươi thoảng ý từ
     Lãng đãng chòm mây lam dáng ngọc
     Sơ sài ngõ trúc tịnh trang cư
     Trầm hương khai ngộ phù hoa mộng
     Bút phượng đăng đàn kim cổ thư
     Mộng lớn, mộng con thôi đã đặng
     Ngọt bùi đôi bóng gió trăng ru

     Ngô Đình Chương

    

             
   
    Huệ Thu xin phép được Nối Điêu:


     Đa tạ Ngô Huynh tặng Huệ Thu
     Thơ Huynh đẹp quá, dám mô từ!
     Cũng mong chuốt chữ thành châu ngọc
     Mà cứ thô lời hóa thổ cư!
     Vốn liếng thật ra nhờ sách cũ
     Lãi lời giả bộ nói tân thư
     Sắc không Phật bảo đời hư ảo
     Thơ...chẳng qua là những tiếng ru!

      HuệThu