Dec 04, 2020

Tác giả

Trần Sư Đạo 陳師道 (1053-1102),
Tiểu sử tác giả

Trần Sư Đạo 陳師道 (1053-1102), tự Vô Kỷ 無己, Lý Thường 履常, người Bành Thành (nay là Từ Châu, Giang Tô), buổi đầu theo học thầy Tăng Củng 曾巩. Năm thứ hai niên hiệu Nguyên Hữu (1087), ông được Tô Thức 蘇軾 tiến cử làm chức giáo thụ ở Từ Châu, rồi làm Thái học bác sĩ, sau cải làm giáo thụ Toánh Châu (nay là An Huy, Phụ Dương). Năm thứ ba niên hiệu Nguyên Phù (1100), ông được thăng chức Bí thư sảnh chính tự. Suốt đời ông hết sức túng thiếu. Thơ học tập Hoàng Đình Kiên, về sau chỉ chuyên tâm học Đỗ Phủ. Tác phẩm hiện còn rất ít.

1. Biệt tam tử 3. Tạ Triệu Sinh Huệ thược dược 5. Tuyệt cú
2. Cửu nhật ký Tần Cấu 4. Thập thất nhật quan triều 6. Xuân hoài thị lân lý

Tất cả các bài của tác giả Trần Sư Đạo 陳師道 (1053-1102),: