Dec 02, 2020

Tác giả

Trạch Gầm & Trang Y Hạ
ko

Tất cả các bài của tác giả Trạch Gầm & Trang Y Hạ:

Cám Ơn Mày - Cám Ơn Chị / Gửi: - Trạch Gầm - Thơ xướng họa - Jan 16, 2011