Dec 07, 2019

Tác giả

Xã Xế & Sài Môn Lý Thu
Saimonchunhan@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Xã Xế & Sài Môn Lý Thu:

Xã Xế Gửi Sài Môn Lý Thu - Thơ xướng họa - Jun 09, 2017
Xã Xế chọc Sài Môn Chủ Nhân - Thơ xướng họa - Apr 12, 2013