Dec 03, 2020

Tác giả

Kobayashi Issa
ko

Tất cả các bài của tác giả Kobayashi Issa:

Haiku - Kobayashi Issa - Bài giới thiệu - Dec 04, 2010