Dec 10, 2019

Tác giả

Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Duc

vandcn@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Văn Đức:

Chúc Mừng HCM và ĐCSVN được 79 ! - Thơ đấu tranh - Apr 09, 2010
MẤT NƯỚC - Thơ đấu tranh - Mar 31, 2010