Dec 04, 2020

Tác giả

Huyền Trọng
huyentrong

goodstudent student

Tất cả các bài của tác giả Huyền Trọng:

Thuyền Và Sông / Con Hơn Cha - Thơ đấu tranh - Apr 11, 2010
Chẳng Ngờ / Lòng Dân Uất Hận - Thơ đấu tranh - Mar 20, 2010