Jan 24, 2021

Tác giả

Sương Mai & Thylanthao
ko

Tất cả các bài của tác giả Sương Mai & Thylanthao:

Màu Nắng & Nhớ Màu Nắng - Thơ xướng họa - Oct 07, 2009
Bài Thơ Của Riêng Ta & Tình Nào Của Riêng Ta - Thơ xướng họa - Sep 18, 2009
Sương Khói Tan / Thơ Buồn Anh Viết Gửi Hư Không - Thơ xướng họa - Aug 16, 2009
Đôi Cánh / Lẻ Cánh - Thơ xướng họa - Aug 11, 2009
Bức Thư Tình Không Gửi / Hãy Đổi Lời Thơ - Thơ xướng họa - Aug 11, 2009
Hai Ðứa Mình Chia & Thơ Trả Lời Em - Thơ xướng họa - May 08, 2009